Västernorrlands kulturplan 2015-2018
Den nya regionala kulturplanen träder i kraft den 1 januari 2015. Den beskriver de planerade kultursatsningarna i länet för 2015-2018, och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.
Landstinget ansvarar för kulturplanen
Landstinget ansvarar för arbetet att ta fram en regional kulturplan och närvarande finns representanter för landstinget och Kommunförbundet Västernorrland. Styrgrupp för arbetet är Kulturforum Västernorrland. Det är Regionala utskottet och Landstingsfullmäktige som sedan fastställer planen.
Kulturplanen ska tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet. Ansvar och arbetssätt, samt delvis innehåll i de regionala kulturplanerna regleras i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Prioriterade områden

I kulturplanen finns sju verksamhetsområden som omfattas av det statliga stödet:

film
scenkonst
musieverksamhet
konst- och kulturfrämjande verksamhet
hemslöjd
arkivlänet
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Förutom dessa sju verksamhetsområden omfattar Västernorrlands kulturplan även kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa näringar, civilsamhällets kultur samt området barn och ungdom.
För varje verksamhetsområde finns skrivet i kulturplanen hur dessa områden ska utvecklas under de tre närmaste åren, med årlig uppföljning.
Varför en kulturplan?
Det nya sättet att arbeta på heter kultursamverkansmodellen, och innebär bland annat att varje län ska arbeta fram en treårig kulturplan som omfattar hela sin region. Planen ska i första hand handla om hur de statliga pengarna ska användas i våra regionala kulturverksamheter men kan även handla om andra områden som inte får statliga stöd.
Västernorrlands kulturplan har tagits fram i samverkan med kommunerna, länets kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ska följas upp löpande av landstinget i dialog med kulturella aktörer i regionen och i samråd med Statens kulturråd.